Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij CrossFit Immersive verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Immersive.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit Immersive en/of haar leiding en CrossFit Immersive Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Immersive en/of haar leiding en CrossFit Immersive Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Immersive en/of haar leiding en CrossFit Immersive Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor minimaal drie maanden en loopt tot wederopzegging.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met één maand verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 6. Een lidmaatschap in de vorm van een rittenkaart behoort ook tot de mogelijkheden. Een rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Inruilen of geld terug is niet mogelijk

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Immersive gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Immersive gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapkosten of teruggave daarvan.

Artikel 5 – Lessen

 1. CrossFit Immersive behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Immersive de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. CrossFit Immersive behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Immersive te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Immersive te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit Immersive Trainer van CrossFit Immersive zal CrossFit Immersive geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Immersive eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, worden er administratie- en porto kosten in rekening gebracht.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Immersive heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Immersive .
 5. Mocht CrossFit Immersive de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeacht welke omstandigheid, staat het CrossFit Immersive vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Immersive gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Immersive.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit Immersive verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Immersive zijn opgenomen. CrossFit Immersive en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Immersive te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Immersive kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Immersive beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Immersive behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.